GIẢI TRÌNH TỰ GENE

Xác định chính xác trình tự đoạn gene đặc trưng của từng đối tượng, từ đó phân biệt chính xác các loài, các type trong cùng một loài, biến chủng của virus…

Kết quả giải trình tự là nguồn tài liệu quan trọng trong việc nghiên cứu các chủng virus/vi khuẩn lưu hành tại một khu vực, quốc gia, lãnh thổ… nhằm đưa ra các phương án phòng ngừa hiệu quả.