MÔ BỆNH HỌC

Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học là xét nghiệm thực hiện trên mẫu mô cơ quan nhằm xác định các biển đổi bệnh lý có trong mẫu.  Kết quả mô bệnh học là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán một số  bệnh thú y

mô bệnh học