DỊCH VỤ
TIN CẬY & CHẤT LƯỢNG CAO

SINH HỌC PHÂN TỬ

Ứng dụng kỹ thuật PCR – Realtime PCR nhằm nhân lên các đoạn DNA/RNA đặc trưng cho đối tượng sinh học...

HUYẾT THANH HỌC

Xét nghiệm ELISA là kỹ thuật sinh hóa được dùng để phát hiện sự có mặt hay không có mặt của kháng thể/ kháng nguyên...

GIẢI TRÌNH TỰ GENE

Xác định chính xác trình tự đoạn gene đặc trưng của từng đối tượng, từ đó phân biệt chính xác các loài, các type...

MÔ BỆNH HỌC

Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học là xét nghiệm thực hiện trên mẫu mô cơ quan nhằm xác định các biển đổi bệnh lý...

TIN TỨC